PRIVATLIVSPOLITIK - Privacy Policy


 

Information om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder

Vi værdsætter dit privatliv og tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt. Det er derfor vigtigt for os, at du forstår, hvordan vi indsamler og behandler personlige oplysninger om dig.

Denne fortrolighedserklæring gælder for behandling af de personlige oplysninger, vi indsamler, når vi leverer sundhedsydelser til dig. Fortrolighedserklæringen forklarer, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor og hvordan vi indsamler og behandler disse, og hvordan vi deler dem med andre. Fortrolighedserklæringen forklarer endvidere de rettigheder, du har i forhold til dine personlige oplysninger, og hvordan du kan udøve disse rettigheder.

 

Ansvarlig for personoplysninger

Capio CFR A/S, der leverer sundhedsydelser til dig, er juridisk ansvarlig for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med vores nøgleprincipper for privatlivets fred, denne fortrolighedserklæring og gældende lov.

Ansvarlig: Capio CFR A/S, Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup

Databeskyttelsesrådgiver (DPO): Sarah Rosenkilde Nielsen, Capio CFR A/S, Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup

 

Hvordan vi indsamler personlige oplysninger om dig

Capio CFR har forskellige måder at indsamle de personlige oplysninger, som denne fortrolighedserklæring omhandler. Oftest får vi oplysningerne, når vi leverer sundhedsydelser til dig, eller det er oplysninger, du har givet os, i løbet af dit forløb hos os. Fra tid til anden kan vi også modtage oplysninger fra andre parter på dine vegne. Generelt vil vi kun gøre dette for at kunne give dig den bedst mulige sundhedspleje og kun, når du udtrykkeligt har givet tilladelse til dette.

 

Formålet med persondatabehandlingen

Hver gang du søger behandling hos os, registrerer vi personoplysninger om dig i vores journalregister. Dette gør vi, for at du som patient skal få en så god og sikker behandling som muligt. Vi anvender også dine personlige oplysninger til at behandle fakturaer og indhente betaling for vores sundhedsydelser.

Vi behandler dine personoplysninger:

 • for at føre patientjournal og anden dokumentation, som er nødvendig i forbindelse med pleje og behandling af patienter
 • til administration, som vedrører dig i forbindelse med at yde dig behandling og pleje
 • for at etablere anden dokumentation, som kræves ved lov, regulering eller anden forfatning
 • kommunikere med dig om de sundhedsydelser, vi leverer til dig
 • for at løbende udvikle og sikre kvaliteten af behandling og pleje
 • til planlægning, opfølgning, evaluering af og tilsyn med virksomheden
 • for at udarbejde statistikker om behandling og pleje
 • foretage kreditkontrol for at kunne vurdere din ansøgning om en kontrakt om sundhedsydelser

 

Grundlaget for persondatabehandlingen

Behandlingen af dine personoplysninger til at opfylde ovenstående formål er lovmæssigt fastsat i Persondataloven, Sundhedsloven og Journalføringsbekendtgørelsen.

Visse persondatabehandlinger kræver dit samtykke. Eksempelvis skal vi have dit samtykke for at kunne sende dig mails, sms eller kontakte dig via e-Boks (vi bruger disse kanaler til at sende dig indkaldelser og påmindelser om konsultation på hospitalet). Når du indkaldes til første besøg på hospitalet, beder vi dig udfylde en samtykkeerklæring til de omfattede persondatabehandlinger.

Har du givet samtykke til en persondatabehandling – f.eks. at vi må sende dig mails - har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter persondatabehandlingen skal ophøre.

 

Kategorier af personoplysninger

Capio CFR indsamler forskellige oplysninger om dig. Disse oplysninger varierer afhængigt af de sundhedsydelser, vi leverer til dig, og kan omfatte:

 • CPR-nummer, forsikringspolice-nummer
 • Navn
 • Adresse, telefonnumre og andre personlige kontaktinformationer
 • Køn, fødselsdato, civilstand
 • Helbredsmæssige oplysninger og oplysninger om sexliv og seksuel orientering
 • Bankoplysninger

I visse tilfælde behandles personoplysninger om pårørende, som du selv eller dine pårørende har afgivet – eksempelvis navn og kontaktoplysninger.

Vi indsamler kun personoplysninger om dig, som anses for at være nødvendige for at opfylde formålet med persondatabehandlingen.

 

Privacy- og sikkerhedsbestemmelser gældende for data og databehandlingen

Vi må kun videregive oplysninger om dig, hvis hverken du eller en pårørende til dig lider skade af videregivelsen. Udgangspunktet er, at videregivelse af dine oplysninger skal ske med dit samtykke. I visse situationer har vi dog i henhold til lovgivningen forpligtelse til at videregive oplysninger til myndigheder.

For sundhedsregistre gælder fortrolighed og tavshedspligt. Uautoriserede personer forhindres i at få adgang til dine personlige oplysninger gennem sikkerhedsforanstaltninger såsom begrænsning af adgangstilladelser til patientdata.

Fra tid til anden vil vi dele dine data med tredjeparter, men vi sikrer dit privatliv i processen. Normalt sker dette, når tredjeparter hjælper os med at levere sundhedsydelser til dig, men vi kan også dele data, hvis vi har fået din tilladelse til det, eller hvis vi er lovmæssigt forpligtet til at gøre det.

 

Journalføring og adgang til journaldata

Som patient på Capio CFR får du oprettet en patientjournal over din behandling hos os. Det er et lovkrav, at der skal føres journal med behandling jf. Journalføringsbekendtgørelsen. Denne journal kan kun tilgås af personale hos Capio CFR, med mindre du giver samtykke til, at eksempelvis din egen læge eller andre hospitaler må få adgang til journalen, hvis det skulle være relevant. Journaler videregives kun til andre sundhedspersoner efter informeret samtykke fra dig.

Du kan give dit samtykke til dette i den samtykkeerklæring, du skal udfylde, når du besøger hospitalet første gang. Her kan du ligeledes give samtykke til, at lægen hos Capio CFR må tilgå dine tidligere journaler, hvilket kan være nyttigt for at danne sig et overblik over din sygdomshistorik i fht. den pågående behandling.

 

Opbevaring og dataminimering

Vi vil ikke beholde dine oplysninger længere, end vi har brug for dem, medmindre det er et lovmæssigt krav herom.

Det er fastsat ved lov, at patientjournaler skal opbevares i mindst 10 år fra seneste optegnelse i journalen (Journalføringsbekendtgørelsen).

Det er fastsat ved lov, at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører (Bogføringsloven).

 

Hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger

Capio CFR arbejder hårdt for at beskytte og sikre dine personlige oplysninger. Vi har politikker og processer på plads internt, der er designet til at beskytte dit privatliv. Vores specialister er dedikeret til deres arbejde og dit privatliv driver vores privatlivsprogram.

Vi har passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger implementeret for at beskytte dine personlige oplysninger fra uautoriseret adgang, indsamling, brug, offentliggørelse, ændring eller bortskaffelse. Vi reviderer hele tiden vores praksis omkring privatliv i hele Capio Group og gennemfører uddannelse af personer, der er involveret i privatlivsrelaterede aktiviteter.

Når vi gør brug af tjenesteudbydere eller andre dataprocessorer til at behandle personlige oplysninger på vores vegne, kræver vi, at de følger vores instrukser og anvender passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, de behandler på vores vegne.

 

Nationale kvalitetsregistre

For at følge op og forbedre behandlingen rapporterer vi til nationale kvalitetsregistre. I forhold til indrapportering til nationale kvalitetsregistre gælder Bekendtgørelsen om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen samt Bekendtgørelsen om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser.

 

Videregivelse af personoplysninger

Ved manglende betaling af skyldigt beløb for undersøgelse eller behandling hos Capio CFR kan Capio CFR med grundlag i legitime interesser (se Datatilsynet) videregive oplysninger om udestående beløb, navn og kontaktoplysninger til inkassofirma med henblik på inddrivelse af udestående betaling.

 

Dine rettigheder

Du har visse rettigheder i relation til de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig. Du har altid ret til at få oplyst, præcis hvilke data vi opbevarer på dine vegne, og til at bede os om at rette eller slette data, der er unøjagtige, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning og regler. Vi har processer på plads, der gør det muligt for dig at udøve dine rettigheder og sikrer, at vi kan opfylde dine ønsker vedrørende de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig.

 

Adgang til at læse din journal

Som patient har du ret til at læse din egen journal og få en journalkopi. Din journal fra Capio CFR lægges ikke på sundhed.dk, men du kan rekvirere en kopi af din journal ved at kontakte os. Før vi kan opfylde din anmodning, kan vi bede dig identificere dig og give os yderligere oplysninger om din anmodning. Vi vil svare på din anmodning inden for en passende tidsramme og under alle omstændigheder inden for den tidsramme, der kræves i henhold til gældende lovgivning.

Din henvendelse skal indeholde følgende:

 • navn
 • personnummer
 • telefonnummer
 • hvordan du ønsker at få kopierne (som pdf sendt via vores online patientkommunikationsportal eller ved at hente kopien på hospitalet)
 • hvilken afdeling du besøgte
 • hvilket år og helst specifik dato for dit besøg

 

Korrektion af fejlagtige personoplysninger

Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at de personlige oplysinger, vi har om dig, er korrekte, fuldstændige og præcise. Det er dog dit ansvar at sikre, at du giver os korrekte, nøjagtige og fuldstændige oplysninger, og at du holder dine kontaktinformationer opdaterede.

Du har ret til at begære korrektion af fejlagtige oplysninger, herunder oplysninger i din patientjournal, ved at henvende dig til det pågældende behandlingssted. Hvis der ikke kan opnås enighed om formuleringen i din patientjournal, har du ret til at få indskrevet din formulering/mening i journalen.

Det er vigtigt, at vores kontaktoplysninger til dig er korrekte. Hvis du skifter adresse eller ændrer telefonnummer eller mailadresse under dit behandlingsforløb, vil vi bede om, at du meddeler os dette.

 

Klager

Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt, når vi behandler data vedrørende dig, bedes du kontakte os, og vi vil svare dig rettidigt.

Vil du klage over, hvordan dine personoplysninger behandles og/eller beskyttes, eller vedrørende dine rettigheder, vil vi bede dig sende dine skriftlige kommentarer til dit behandlingssted – enten via mail til info@cfrhospitaler.dk eller som brev. Vi besvarer alle klager skriftligt og registrerer klager i vores system.

Du kan også henvende dig til Datatilsynet, hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet håndteret fejlagtigt af os.

 

Version: 3 - Revideret: Maj 2020