INFORMATION VEDRØRENDE SAMTYKKE


 

Personalet ved Capio CFR har tavshedspligt, når det gælder oplysninger om dit helbred og andre personlige oplysninger, som personalet bliver vidende om under din behandling. Som udgangspunkt må ingen oplysninger derfor udveksles uden dit samtykke. Det gælder f.eks. oplysninger til din praktiserende læge, til pårørende og til andre myndigheder.

Personale, som er direkte involveret i det aktuelle behandlingsforløb, kan udveksle information om dette uden indhentet samtykke.

Capio CFR videregiver aldrig oplysninger i videre omfang end påkrævet til det konkrete formål. Personalet vur­derer derfor altid relevansen af oplysninger, der videregives. Du har altid ret til helt eller delvist at frabede dig, at der videregives oplysninger.

Derudover findes der konkrete situationer, hvor sundhedspersonalet kan videregive helbredsoplysninger uden dit samtykke eller direkte har en pligt hertil (se nedenfor*).

Du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke, hvis ikke videregivelsen er sket. Tilbagekaldelse har ikke betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykke.

Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end aktuelle behandling gælder i et år. Som hovedregel kan du give samtykke til at videregive oplysninger, fra du er fyldt 15 år.

Regler om videregivelse af helbredsoplysninger samt behandling af personoplysninger findes i Sundhedsloven (2018), Lov om patien­ters retsstilling (1998) og i Sundhedsstyrelsens Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. (1998), Sundhedsstyrelsens Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt – dialog og samarbejde med patientens pårørende (2002) samt EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) (2018).

 

*Uddrag af Sundhedsloven, kap. 9, offentliggjort 13.03.18:

Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med og efter behandling af patienter

§ 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten eller behandling af andre patienter.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når

[…]

4) videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke selv kan varetage sine interesser, sundhedspersonen eller andre,

5) videregivelsen sker til patientens alment praktiserende læge fra en læge, der virker som stedfortræder for denne,

[…]

Stk. 4. Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er berettiget.

Stk. 5. Såfremt der videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 4, skal den, oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne lovgivning.

[…]

Stk. 8. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. efter denne bestemmelse, herunder om videregivelsens omfang og om gennemførelsen heraf.